Rok 2001

Cały rok 2001 skoncentrowany był na uzyskaniu stosownych dokumentów związanych z gruntem przeznaczonym pod nową Parafię oraz z wszelkimi dokumentami koniecznymi dla przyszłej budowy obiektów sakralnych. Największym problemem było przygotowanie terenu ze względu ogromny drzewostan naszej działki. Przez cały miesiąc maj i czerwiec tworzona była inwentaryzacja drzew i krzewów.

Na wielu spotkaniach z Panem prof. arch. Adamem Lisikiem z Chorzowa, wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, i konstruktorem Panem inż. Robertem Szotą z Katowic postanowiono, że pierwszym obiektem nowopowstałej Parafii będzie tymczasowy kościół-kaplica, która mogłaby związać przyszłych wiernych duchowo i liturgicznie.

01.09.2001- Po uzyskaniu stosownych pozwoleń Wydziału Ochrony Środowiska i Polskiego Klubu Ekologicznego dokonano wycinki 30 chorych i zaniedbanych drzew na tzw. strzelnicy-terenie Diecezji.

7.09.2001- Uzyskano wydanie warunków zabudowy i zagospodarowanie terenu pod planowane przyszłe obiekty sakralne.

13.09.2001- została dekretem ks. Biskupa Jana Wieczorka erygowania Parafia Miłosierdzia Bożego w Gliwicach przy ul. Strzelniczej 5, która uzyskała numer Regon i NIP wydane przez stosowne Urzędy Państwowe i swoje pierwsze parafialne pieczęci.

3.10.2001- Otrzymano opinię ZUD dotyczącą przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody, gazu, teletechnicznego i energii elektrycznej do projektowanych obiektów sanitarnych Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego.

11.10.2001- Ks. Marek Góra wraz z pomocą kilku Parafian z Panem Franciszkiem Osiadły, dysponującym katapilarem, rozpoczął rozplantowywanie terenu przyszłego placu budowy.

Kolejne święta Bożego Narodzenia przeżyte jeszcze w kościele św. Bartłomieja i kolejna wizyta kolędowa na terenie Osiedla Obrońców Pokoju były już przepełnione coraz większym pragnieniem i oczekiwaniem mieszkańców na rozpoczęcie właściwych prac budowlanych.