Drodzy Rodzice!

I-sza Komunia św. w roku 2024

I-sza Komunia w latach od 2023 do 2028 planowana jest zawsze w dniu 1 maja. Zmiana terminu może nastąpić tylko w szczególnych okolicznościach np. kolejna pandemia itp.

Uroczystość I-szej Komunii św. przypada 1 maja 2024r (w środę) o godz. 10.00 (klasa III „a” i „b”) i  o godz.12.00 (klasa III „c” i „d”). W ramach białego tygodnia dzieci komunijne uczestniczą w strojach w mszach św. w czwartek 2 maja o godz. 18.00, w piątek w Uroczystość MB Królowej Polski i w niedzielę 5 maja o godz. 12.00 oraz w poniedziałek i wtorek 6 i 7 maja o godz.18.00.

Formularz zgłoszenia dziecka do I-szej komunii św.
Formularz zgłoszenia dziecka_2024:
zgłoszenie dziecka do I-szej komunii_2024
zgłoszenie dziecka do I-szej komunii_2024

Jako Rodzice jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie religijne dziecka, dlatego chcemy Je dobrze przygotować do spotkania z Chrystusem w Eucharystii oraz wspierać modlitwą i przykładem życia.

Informacje ogólne:

  1. Rodzice obowiązkowo uczestniczą w wyznaczonych spotkaniach.
  2. Stroje Liturgiczne zamawiamy wspólnie – terminy zostaną podane.
  3. Dzieci obowiązkowo uczestniczą we mszy św. szkolnej w środy o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 12.00.

Terminy spotkań zostaną podane na poczatku roku szkolnego

Formuła spowiedzi dla dzieci pierwszokomunijnych

Dziecko klęka u konfesjonału i mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen. 
Przeżegnaj się: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 Dziecko:  Ostatni raz u spowiedzi byłem (am) miesiąc temu, pokutę i rozgrzeszenie otrzymałem (am), a teraz obraziłem (am) Pana Boga następującymi grzechami:  w tym momencie wyznaj swoje grzechy. 

Kiedy skończysz wyznanie grzechów powiedz: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, a Ciebie ojcze duchowny proszę o pokutę i rozgrzeszenie. 
Następnie słuchaj uważnie nauki kapłana i zapamiętaj zadaną pokutę. Później kapłan wypowiada formułę rozgrzeszenia kończącą się słowami: …. i ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 Przeżegnaj się i odpowiedz: Amen.
 Kapłan mówi: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
Odpowiedz: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki. 
Kapłan puka w konfesjonał i mówi: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju. Odpowiedz: Bóg zapłać.

Z wyrazami wielkiej troski, życzliwości i modlitwy za Wasze Rodziny i  dzieci pierwszokomunijne – ks. Proboszcz

 

PRZYGOTOWANIE KATECHETYCZNE I DUSZPASTERSKIE DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ W PARAFII DO SAKRAMENTÓW POKUTY I EUCHARYSTII W DIECEZJI GLIWICKIEJ

  1. Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia dziecka do sakramentów pokuty i Eucharystii jest sumienny udział kandydata w katechizacji szkolnej i parafialnej czy to w formie stacjonarnej, bądź zdalnej.
  1. Dzieci uczestniczące w katechizacji, zanim zostaną dopuszczone przez własnego proboszcza lub administratora parafii do przyjęcia sakramentów św., powinny zostać poddane weryfikacji w aspekcie gotowości ich przyjęcia. Z tej racji należy uzyskać od osób prowadzących katechizację tych dzieci (chyba, że katechizującym jest proboszcz bądź administrator parafii) stosowną opinię. Opinia powinna zawierać: ocenę, informację o sumiennym uczestnictwie w katechizacji bądź zaangażowaniu dziecka wraz z rodzicami w przygotowanie sakramentalne (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-18). Statuty nr 281).
  1. Można dopuścić dzieci do wczesnej Komunii Świętej. Wymaga to jednak dużej troski i rozeznania ze strony proboszczów i administratorów parafii, odpowiedniego przygotowania zarówno ze strony osób odpowiedzialnych, jak i samych kandydatów oraz ich rodziców żyjących w kościelnym związku sakramentalnym (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-18). Statuty, nr 446-447).
  1. Roztropności proboszcza bądź administratora parafii pozostawia się organizację katechezy parafialnej oraz celebracji liturgicznych. Zaleca się, aby wszystkie spotkania parafialne odbywały się w budynku kościoła.
  1. Zaleca się także do pielęgnowania rodzinnego wymiaru uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, udziału dziecka we Mszy św. szkolnej, a także w wyznaczonych przez duszpasterzy nabożeństwach zgodnie ze wskazaniami duszpasterskimi.
  1. Jeśli nie przemawiają za tym poważne racje, parafię własną dziecka uznaje się za miejsce uprzywilejowanego przygotowania oraz celebracji sakramentów pokuty i Eucharystii. Ostateczną decyzję podejmuje proboszcz bądź administrator parafii dziecka, który powinien wziąć pod uwagę argumenty rodziców, bądź opiekunów prawnych dziecka.

                                                + Jan Kopiec Biskup Gliwicki