Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis CashBill S.A.

1. Strona internetowa https://milosierdziegliwice.pl/ jest prowadzona przez Parafię Miłosierdzia Bożego(zwaną dalej Parafią) z siedzibą:

ul. Strzelnicza 83
44-105 Gliwice
Tel: 32 332 51 51
NIP: 9691284050

2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwis CashBill S.A. (https://www.cashbill.pl/)

3. Serwis CashBill S.A. umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na cele kultu religijnego oraz bieżące funkcjonowanie parafii.

4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.

5. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu CashBill S.A.

6. Przekierowanie do serwisu cashbill następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku z kwotą umieszczonego na stronie
Parafii https://milosierdziegliwice.pl/.Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

– przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez CashBill S.A.;

7. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności CashBill nie podlegają zwrotom.

8. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz
 Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn
online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest CashBill S.A.

Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

9. Darczyńca w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo
wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

10 . Parafia nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

11. Użytkownik serwisu Cashbill może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w regulaminach
Operatora płatności, o których mowa w pkt. 5 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

Reklamacje dotyczące Usługi Płatności Cashbill można składać w formie:

  • Pisemnej

rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.)

  • Ustnej

telefonicznie na numer: 32 438 45 00 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Cashbill

  • Elektronicznie

za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.cashbill.pl/

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.